Tento obchod používá cookies a další technologie, abychom mohli vylepšit naše služby na našich stránkách.

FITSPO
cart5 Košík
3 Účet
Kontaktujte nás
4 Info

I. Úvodní ustanovení

Tyto záruční a reklamační podmínky upravují vztah mezi společností SPARTACUS s. r. o. (Dále také "prodávající") a koncovým zákazníkům (dále také "kupující"). Dále se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při reklamacích řídí Občanským zákoníkem a obchodním zákoníkem.

Všechny dodávky zboží podléhají těmto záručním a reklamačním podmínkám. Kupující přijímá platnost záručních a reklamačních podmínek odběrem zboží u prodávajícího a tímto aktem pro něj vstupují v platnost.

II. Povinnosti kupujícího

Převzetí zboží a odpovědnost za vady:

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce a nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží škodu nahlásit přepravci.

Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Reklamace mechanického poškození výrobku (poškrábání, prasknutí, zlomení, ...), které nebyly zjištěny při převzetí zásilky není možné uznat.

Kupující je povinen při převzetí výrobku (osobním i neosobním) zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o nekompletnosti balení. Při osobním odběru je kupující povinen zkontrolovat si obsah balení okamžitě, dodatečné reklamace nebudou akceptovány.

Před začátkem používání produktu z našeho obchodu je kupující povinen:

- seznámit se s návodem k použití

- seznámit se s podmínkami skladování

III. Záruční doba a záruční podmínky

SPARTACUS s. r. o. odmítá nést jakoukoliv odpovědnost za nedostatky a škody vyplývající z neobeznámený se kupujícího s návodem k použití a se záručními podmínkami zařízení či se skladovacími podmínkami.

Pokud je na zboží poskytována záruka, musí být chyba oznámena a nároky vyplývající z vady zboží uplatněné do konce této záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základny předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží do reklamačního procesu.

SPARTACUS s. r. o. odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím (§619 odst. 1OZ) a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (§620 OZ). V případě podnikatelských subjektů, které nenakupují výrobky nebo služby jako "koncový uživatel !, ale za účelem provádění další podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, se může tato doba lišit v závislosti na konkrétních záručních podmínek daného výrobce.

Ve smyslu novely občanského zákoníku c. 150/2004, je na každý zboží poskytnuta záruka 24 měsíců. Běžet začíná dnem převzetí zboží na poště. Během tohoto času budou všechny reklamované chyby, nedostatky a závady odstraněny bezplatně. Záruka se vztahuje pouze na výrobní závady.

Záruka se nevztahuje na:

závady vzniklé běžným používáním

nesprávným použitím výrobku

nesprávným skladováním 

Postup při reklamaci

Reklamace nahlaste nejprve na mail: info@fitspo.cz, kde bude určen další postup, aby byla Vaše reklamace vyřízena co nejdříve.

Reklamační adresa pro zákazníky je: SPARTACUS s. r. o., Na pasekách 20, 831 06 Bratislava, Slovenská republika.

Zásilku se zbožím doporučujeme pojistit. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme. Provozovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Doba trvání záruky se prodlužuje o dobu trvání opravy. Pokud dojde k výměně zařízení, záruka začne běžet záruční doba od převzetí nové věci.

O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení a zároveň mu bude doručen spolu se zbožím reklamační protokol.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Ústecký kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č .: 02/58272 172; 02/58272 104
fax č .: 02/58272 170
e-mail: lubica.petiova@soi.sk
anna.dubekova@soi.sk

Košík

Košík je prázdný.

3

Account

Nemáte účet?
Vytvořte si ho
4