Tento obchod používá cookies a další technologie, abychom mohli vylepšit naše služby na našich stránkách.

FITSPO
cart5 Košík
3 Účet
Kontaktujte nás
4 Info

Pravidla ochrany osobních údajů

Děkujeme za důvěru a volbu využívat služby a produkty společnosti SPARTACUS s. r. o. Vaše důvěra je pro nás klíčová a proto dbáme na to, abychom všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a nejvyššími standardy v této oblasti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů, připravené s ohledem na nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení") a zároveň s ohledem na zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") objasňují, které osobní údaje shromažďujeme v souvislosti s poskytováním našich služeb a produktů a komunikace se zákazníky a jak tyto údaje používáme a chráníme.

Kdo jsme a naše kontaktní údaje (PROVOZOVATEL)

SPARTACUS s.r.o., se sídlem Na pasekách 3085/20, 831 06 Bratislava, Slovensko, IČO: 46428810, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního úřadu Bratislava I., odd. Sro, vložka 77240 / B

SPARTACUS s.r.o poskytuje obchodní služby prostřednictvím e-shopu na webovém sídle www.fitspo.cz

SPARTACUS s.r.o je provozovatelem ve vztahu k osobním údajům svých zákazníků a potenciálních zákazníků.

Snažili jsme se, aby byla tato pravidla napsány co nejjednodušší a byly pro každého srozumitelné. Pokud však máte i po jejich přečtení otázky, týkající se ochrany osobních údajů v naší společnosti, nebo máte jiné související podněty, obraťte se prosím na prostřednictvím e-mailu na info@fitspo.cz nebo písemně na adrese společnosti. Obálku označte nápisem "podnět Ochrana osobních údajů".

Které údaje zpracováváme

Nezpracovávame osobnitné kategorie osobních údajů. Zpracováváme pouze obyčejné osobní informace nebo anonymní online informace od našich zákazníků nebo o našich zákaznících v minimálním možném rozsahu a podle toho, které služby nebo produkty využívají, a to zejména následující osobní údaje v těchto účelech:

Informace potřebné pro vyřízení objednávky

Zpracováváme o našich zákaznících údaje, které jsou potřebné pro zpracování objednávky fyzických osob v eshopu (jako například jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt a emailový kontakt zákazníka)

Marketingová komunikace

Pro účely komunikace se svými zákazníky a potenciálními zákazníky shromažďujeme jejich základní identifikační a kontaktní údaje ohledně zasílání informačních materiálů o produktech a službách (jako například jméno, příjmení, emailový kontakt zákazníka)

Reklamace

Zpracováváme o našich zákaznících údaje, které jsou potřebné pro zpracování reklamace zboží nakoupeného v našem e-shopu (jako například jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt a emailový kontakt zákazníka)

Web (e-shop) a jeho formuláře

Naše společnost získává osobní údaje potencionálních zákazníků z našich webových stránek. Prostřednictvím registrace nebo vyplněním zájmu o konkrétní službu si může zákazník objednat zboží, produkty a služby naší společnosti, nebo poslat poptávka po informacích.

Analytika online chování návštěvníků našich stránek

Poskytovatel, v některých situacích i náš zprostředkovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb a personalizace nabídky sběr online identifikátorů a pro účely své prezentace i soubory cookies. Nezbytné cookies jsou potřebné k zobrazení a běh webové stránce a není vyžadován-nutný Váš souhlas. Ostatní, ne nezbytné cookies, jejichž účelem je anonymní sledování návštěvnosti a chování uživatelů našich webových stránek (např. Analytické a marketingové) budou aktivovat pouze po Vašem souhlasu.

Jak údaje používáme

Osobní údaje našich zákazníků shromažďujeme a využíváme v souladu s platnými právními předpisy na několik účelů, a to zejména:

v souvislosti a na základě plnění uzavřené smlouvy a poskytnutí služby či dodání objednaného produktu, zejména na účel jednoznačné identifikace, správy a fakturace a zabezpečení předsmluvních jednání s potenciálními zákazníky. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvní povinností a jejich neposkytnutí by nám znemožnilo uzavřít smlouvu se zákazníkem;

v souvislosti a na základě našich oprávněných zájmů, zejména pro zajištění a monitorování standardně vysoké kvality námi poskytovaných služeb a produktů a tím k zajištění Vaší spokojenosti, jakož i prokazování, uplatňování a obhajobu našich práv a nároků;

v souvislosti a na základě našich oprávněných zájmů, zejména na zajištění efektivní vnitřní administrativy osobních údajů zákazníků

v souvislosti se zasíláním obchodních a marketingových nabídek zákazníkům, na základě našich oprávněných zájmů, kterými je dosažení základního účelu podnikatelské činnosti - rentability poskytovaných služeb a prodávaných produktů, přičemž jen díky těmto nabídkám máte možnost dozvědět se o užitečných novinkách o našich službách a produktech; a

na základě výslovného souhlasu zákazníka uděleného nám na účel blíže uveden v samotném znění souhlasu.

Jako záruku dodržování našich závazků jsme zároveň zajistily, že osobní údaje budou použity výhradně na stanovený účel nebo na zákonný a slučitelný účel, přičemž tato pravidla se aplikují na každý z uvedených účelů. Osobní údaje zákazníků nezveřejňujeme.

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací

V rámci zpracování osobních údajů provozovatelem zpracováváme osobní údaje vrámci EU. V případě zpracování osobních údajů našimi zprostředkovateli může docházet k jejich přenosu vrámci EU, případně do zemí mimo území Evropské unie se zaručenou a přiměřenou úrovní ochrany, ve smyslu čl. 45 nařízení. (Např. Náš zprostředkovatel služby analytiky webu může zpracovávat osobní údaje v databázích v datacentrech s odpovídajícími zárukami ochrany mimo EU)

Automatizované rozhodování a profilování

Z naší strany Provozovatele ani ze strany zprostředkovatelů nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu článku 22 GDPR

Jak údaje sdílíme

Osobní údaje zákazníků sdílíme vždy jen způsobem jakým nám to právní předpisy umožňují a na základě příslušných smluv zajišťujících přiměřenou ochranu osobních údajů.

Naši zprostředkovatelé

Osobní údaje sdílíme s těmito kategoriemi zprostředkovatelů:

Hosting web (e-shop) platformy

Poskytovatel účetních a ekonomických služeb

Poskytovatel analytiky naší web stránky

Poskytovatel online marketingových služeb

Kurýři a poskytovatelé poštovních služeb

Osobní údaje sdílíme v závislosti na konkrétních okolnostech a účelu na základě (i) ​​vašeho souhlasu, (ii) našich oprávněných zájmů - rentability služeb a (iii) oprávněných zájmů na účelnou vnitřní administrativu zákazníků

Jiní příjemci

Osobní údaje sdílíme s právnickými a fyzickými osobami, státními orgány a veřejnými institucemi, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k těmto informacím, jejich použití, uchovávání nebo zpřístupnění je přiměřeně nezbytné pro:

Dodržení příslušného právního předpisu, právního procesu nebo vymahatelnou žádost státní správy,

Uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,

Postup zaměřený na řešení podvodu, technických obtíží či bezpečnostních incidentů,

Ochranu před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti naší společnosti, našich zákazníků nebo veřejnosti, tak jak to vyžadují nebo dovolují právní předpisy.

Vždy dohlížíme na to, abychom neposkytli více údajů než je nezbytné k dosažení daného účelu zpracování.

Jak můžete nakládat s Vašimi údaji

Jako náš zákazník a dotčená osoba máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva můžete (i) osobně v sídle společnosti, (ii) elektronicky e-mailem nebo (iii) i písemně na adresu sídla společnosti.

Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nejpozději do jednoho měsíce od Vaší žádosti. V případě pochybnosti o Vaší totožnosti Vás můžeme požádat o dodatečné ověření vaší totožnosti.

Platné právní předpisy a Nařízení resp. Zákon Vám zajišťují zejména:

a) Právo na přístup

Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, získat kopii těchto údajů a dodatečné informace vyplývající z čl. 15 Nařízení resp § 21 Zákona. V případě, že o Vás získáváme velké množství dat, můžeme od Vás požadovat, abyste speci kovali svůj požadavek na okruh konkrétních údajů, které o Vás zpracováváme.

b) Právo na opravu

K tomu, abychom o Vás neustále zpracovávaly pouze aktuální osobní údaje potřebuje, abyste nám jejich změnu oznámili co nejdříve jako nastane. V případě, že o Vás zpracováváme nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu.

c) Právo na výmaz

Pokud budou naplněny podmínky článku 14 Nařízení resp. § 23 Zákona, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním a neexistuje jiný právní základ zpracování, nebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, nebo se pominul účel, na který jsme Vaše osobní údaje zpracovávány a zpracovávány jejich za jiným kompatibilním účelem . Vaše údaje však nevymažeme pokud jsou nutné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

d) Právo na omezení zpracování

Pokud budou naplněny podmínky článku 18 Nařízení resp. § 24 Zákona, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například, během toho jak namítáte správnost zpracovávaných údajů nebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezeno během toho jak si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme pokud existují důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

e) Právo na přenositelnost

Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo prováděny za účelem plnění smlouvy uzavřené s Vámi a zároveň prováděny automatizovanými prostředky, máte právo od nás obdržet Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud o to budete mít zájem a bude to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému provozovateli.

Toto právo nebude možné uplatnit na zpracování vykonávané z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

f) Právo nesouhlasit se zpracováváním

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nám svěřené, nebo pokud je zpracování prováděno na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo namítat proti takovému zpracování. Na základě Vaší námitky zpracovávání osobních údajů omezíme a pokud nepreukážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nadále zpracovávat nebudeme a Vaše osobní údaje smažeme.

Máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Po vznesení námitky Vaše osobní údaje již k tomuto účelu zpracovávat nebudeme.

g) Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s Nařízením resp. Zákonem, máte právo podat stížnost na jeden z příslušných orgánů dozoru, zejména v členském státě Vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo v místa údajného porušení. Pro území České republiky je kontrolním orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel .: +421 / 2/3231 3220.

h) Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů založené na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

Pokud se kdykoliv později rozhodnete, že máte zájem znovu dostávat od nás obchodní a marketingové nabídky o našich produktech a službách, svůj odvolán souhlas (respektive podanou námitku) můžete kdykoliv znovu udělit, a to kteroukoliv výše uvedenou formou kontaktu.

Odkud máme Vaše údaje

Osobní údaje, které o zákaznících zpracováváme získáváme v první řadě přímo od našich zákazníků. Tyto přitom můžeme od zákazníků získávat přímo.

Jak dlouho a kde údaje uchováváme

Osobní údaje zákazníků uchováváme po různě dlouhou dobu v závislosti na důvodu zpracování. Obecně platí, že osobní údaje zpracováváme:

a) na základě souhlasu - po dobu v souhlasu výslovně uvedenou nebo do jeho odvolání;

b) z důvodu plnění našich zákonných povinností či možností - po dobu vyžadovanou příslušným zákonem;

c) z důvodu plnění smlouvy - po dobu plnění smlouvy, zda trvání předsmluvních jednání;

d) z důvodu oprávněných zájmů - po dobu plnění smlouvy, resp. do protestu zpracování;

Změny těchto pravidel

Znění těchto pravidel jsme oprávněni občas změnit, zejména za účelem zapracování legislativních změn, či změn účelu a prostředků zpracování. Vaše práva vyplývající z těchto pravidel nebo příslušných právních předpisů však neomezíme. V případě, že dojde ke změnám pravidel způsobilým ovlivnit Vaše práva, vhodným způsobem Vás nato s dostatečným předstihem upozorníme.

Technicko-organizační opatření na ochranu osobních údajů

Zavazujeme se přijmout vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo k jejich ztrátě. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby povinné zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a osobním údajům evidovaným v listinné podobě.

Košík

Košík je prázdný.

3

Account

Nemáte účet?
Vytvořte si ho
4